Semalt hünärmeni: Web sahypasy magdan programma üpjünçiligi

Maglumat gazmak gurallary we programma üpjünçiligi programmistlere we kompaniýalara umumy nagyşlary we arabaglanyşyklary uly göwrümde suratlandyrmaga we maglumatlary hereketli maglumata öwürmäge kömek edýär. Maglumat gazyp alýan programma üpjünçiligine pulumyzy goýmazdan ozal göz öňünde tutmaly köp faktor bar. Justaňy öz işiňize başlasaňyz ýa-da erkin işleýän bolsaňyz, tölegli web gyryjylary we maglumatlary gazyp almak programmalaryny saýlap bilmersiňiz. Aöne bir kärhanaňyz bar bolsa ýa-da elinde köp taslamasy bolan hünärmen programmist bolsaňyz, tölegli ýa-da düzülip bilinýän gurallar bilen gyzyklanyp bilersiňiz.

Bu ýerde mugt çykýan we kiçi we uly kompaniýalar üçin amatly maglumatlary gazyp almak boýunça iň oňat gurallary ara alyp maslahatlaşdyk.

1. Mozendanyň maglumatlary gazyp almak üçin programma üpjünçiligi

Mozenda, torda iň oňat we interaktiw web gözlemek we maglumatlary gazyp almak hyzmatlaryndan biridir. Iň soňky maglumatlary gazyp almak programma üpjünçiligi dürli hünärmenler tarapyndan maslahat berildi. Bir bukjada işewür akyl we öndürijilik dolandyryşyny birleşdirýär, internetden maglumatlary ýygnamaga kömek edýär we islenýän formatda takyk we hakyky netijeleri berýär. Geň ýeri, Mozendanyň maglumatlary gazyp almak guraly mazmun kuratorlary we web ussatlary üçin hem amatly. Öňdebaryjy tehnologiýany ulanýar we peýdalanmak üçin dürli wariantlary we aýratynlyklary bar. Sahypanyňyzyň işleýşini ýokarlandyrmak we gözleg motorynyň reýtingini ýokarlandyrmak üçin bu programmany yzygiderli ulanyp bilersiňiz.

2. Sisense

Mozenda ýaly, Sisense hem islendik ululykdaky kompaniýalara we pudaklara dürli çeşmelerden maglumatlar toplumyny ýygnamaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, has köp girdeji gazanmak üçin internetde we bölümlerde paýlaşyp boljak baý hasabatlaryň ammarlaryny gurmaga kömek edýär. Gysgaça aýdylanda, Sisense iň oňat we interaktiw maglumatlary gazyp almak programma üpjünçiliginiň ýa-da gurallarynyň biridir. Mugt we tölegli wersiýalarda hem bolýar we Sisense-iň hyzmatlary, aýratynlyklary we opsiýalary barada düşünje almak üçin mugt synag meýilnamasyny synap bilersiňiz. Mugt synag üçin ýazylyň we maglumatlaryňyzy birnäçe gezek basyp alyň.

3. Oracle Data Mining

Oracle kompaniýasynyň Advanced Analytics Maglumatlar bazasynyň wekili bolup, maglumatlary yzygiderli gazmak üçin ulanylýar. Aýry-aýrylykda ýa-da beýleki maglumatlary döwmek programma üpjünçiligi bilen bilelikde işleýär. “Oracle Data Mining” programmasynyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, dinamiki saýtlary, PDF faýllaryny we HTML sahypalaryny nyşana almak üçin ulanylmagydyr. Premium wersiýa tölegini tölemezden ozal maglumatlaryňyzyň gyrylmagy we hilini barlamak üçin mugt wersiýasyny saýlap bilersiňiz. Öndüriji, aç-açanlygy we aňtaw nagyşlaryny we çaklamalary paýlamagy awtomatlaşdyrmak üçin öz çaklamasyny programma goşup biler.

4. RapidMiner

“Oracle” -yň “Data Mining” programma üpjünçiligi ýaly, “RapidMiner” hem tekst ýa-da maglumatlary gazyp almak we maşyn öwrenmäge bagyşlanan toplumlaýyn gurşawdyr. Torda iň ýokary derejeli web döwmek ýa-da maglumatlary gazyp almak hyzmatlaryndan biridir. “RapidMiner” dürli wariantlary hödürleýär we toplum üç esasy moduldan ybarat: RapidMiner Studio, RapidMiner Server we RapidMiner Radoop. Islegleriňize görä bu modullaryň we magdan maglumatlarynyň islendigini saýlap bilersiňiz.